2009. május 30., szombat

Lélekre-lelés

Adjisten! Sok minden történt az elmúlt időszakban. Sok mindenről fontos lenne írni. Eseményekről, emberekről, gondolatokról... Apránként mindenre sor kerül. Egyszer. Holnap pünkösd 1. napja. Ez mindenik egyháznál fontos ünnep. Most már az állam is munkaszüneti napként kezeli. Egyelőre, mint egyházi, vallási ünnepet. A község lapjának vezércikkeként jelent meg néhány, az ünneppel kapcsolatos gondolatom. Itt is megosztom.


Kedves Testvéreim!
Pünkösd ünnepére készülő Végvár-olvasók!
Unitárius egyházunk hitvalló iratában, a kátéban olvasható: „Az értelem az a lelki tehetség, melynek segítségével ismereteket gyűjtünk, gondolkodunk és ítéleteket alkotunk Istenről, önmagunkról, felebarátunkról és a világról. Az értelem ezzel a tevékenységgel a hit lámpása is.” Tömören fejezi ki, hogy mindennapi hitéletünkhöz értelemre is szükség van. Értelem nélkül nem tudjuk felfogni Isten rejtélyes, titokzatos jelenlétét életünkben.
Pünkösd ajándéka az értelem megnyílása: „Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat.” (Lk 24:45) Az esemény nem véletlenszerű. Nem találomra történik. Az értelem megnyílásának ajándékozása célszerű. Célja: megérteni az Írás üzenetét.

Miért szükséges az Írás megértése?
Az Írás meghatározó információkat közöl pünkösd lényegéről. Hittel és értelemmel is olvasva az Írást, megtudhatjuk, hogy a Lélek kiáradása megváltoztatja az ember életét. Egész pontosan: a Lélek kiáradása megváltoztatja az Én életemet, és a Te életed is megváltoztatja.

Mit tudunk meg az Írásból a Lélek kiáradásáról és működéséről a mi életünkben?
„A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekben juttat mindent, amit én mondtam nektek.” ( Jn 14:26)
„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1:8)

Az evangéliumi és apostoli tanítás a Lélek kiáradásával és működésével kapcsolatosan megtanítja nekünk:
1. A Lélek, amely megváltoztat(hat)ja életünket Szent. Nem egy akármilyen Lélek-kiáradás történik! Isten szentsége, Istennek ereje árad ki ránk!
2. Isten szentségének kiáradása ránk okkal történik. Azért, hogy tanítson. Pál apostol tovább erősíti az Írásból nyert tudást: " Mindenkinek haszonra adatik a Lélek kijelentése." (1Kor 12:7)
3. A Lélek felfrissíti lustuló emlékezetünket. Eszünkbe juttatja, hogy Jézus örömhírrel érkezett hozzánk. Isten örömhírével. Eszünkbe juttatja azokat a tanításokat, amelyeken a „a sokaság álmélkodott, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van.” (Mt 7:29)
4. A Lélek erőt ad.
5. A Lélek tanúságot követel. Tanúságra kényszerít. Állandóan figyelmeztet arra, hogy Istenszolgálatra és Istentanúságra hívattunk el (le) a földre. Amikor elfelejtkeznénk arról, hogy Isten arcának vagyunk a földi hordozói, akkor nekünk szegezi a kérdést: "Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek Lakózó Szent Lélek temploma?" (1Kor 6:19)

Mi történik a lélek működésbe lépése után?
Megváltozik az ember élete. Azzal, hogy tanúságot követel és tanúságtevésre kényszerít a Lélek működése, elindul egy folyamat az életünkben. Állandó kényszert érzünk arra, hogy Isten dicsőségét, Isten hírét, Isten céljait, Isten akaratát szolgáljuk és híreszteljük. Az apostoloknál ez a kényszer így érhető tetten: „Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16: 20) A Lélek működésbe lépésével, már nem földi hatalmasságoknak kívánunk engedelmeskedni, nem emberi gyarlóságokhoz igazítjuk életünk mércéjét, nem elmulasztott cselekedetek és haraggal elcsapott szavak határozzák meg lényegünk. Akkor életünk vezérfonala Isten lesz! Útirányt az apostoli jelzés szab: "Minden lélek engedjen felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, csak Istentől." (Rom 13:1)

Kedves Testvéreim!
Adjon az Isten nyitott értelmet!
Adjon az Isten megértést a hit megéléséhez!
Adjon az Isten működő Szentlelket!
Adjon az Isten megváltozott életet!
Adjon az Isten áldott pünkösdi ünnepet.

Éljetek Lélekkel!
Isten áldjon!
S.

2009. május 24., vasárnap

A szelídség útján

Kádár Barna és Geréb Erzsébet házassági megáldása
Text: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.”(Mt 5:5)

Kedves Menyasszony és Vőlegény, Zsóka és Barna!
Kedves Örömszülők! Ünneplő Gyülekezet!

Házasságra készülők, amikor az előkészítés ceremóniáját bonyolítják, nagy gondot fordítanak a meghívóra. A meghívónak olyannak kell lennie, hogy kifejezze a fiatalok életstílusát, szépségérzését. A meghívó formai megalkotása után, rá kell találni arra a gondolatra, amely lényegre törően kifejezi, mit is gondolnak a fiatalok szerelemről, házasságról...

Barnának és Zsókának esküvői meghívóján a Szelídség fogalmazódik meg, amelyet Szívvel lehet megtalálni.

Pörög a világ. Egymást váltják bennük a csillagok, a hírességek. Bármihez nyúlnak mindennel azt üzenik: Légy erős! Légy kemény! Légy harcos!
Pörög a film és doppingolja tudatalattinkba a kemény férfit, a harcost, aki robbant, tör, zúz, fakaszt. Doppingolja a nőt, aki ugyanilyen kemény.
Ebben a „Légy penge!”-világban Zsóka és Barna, esküvői meghívójuk formatervezésével, valamint a rá került üzenettel líraian, balladaszerűen mondják el nekünk azt, ami a lelkükben van, ami az életformájuk, amit az egymásnak megfogadott házasságról gondolnak: „Légy szíves szelídits meg! (...) Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít.” (Exupéry: A kis herceg) Ebben a penge világban, ők a szelídség útját választják!
Esküvői szertartásuk alkalmával ebben az útban szándékozom őket megerősíteni Jézus evangéliumának üzenetével: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Mt 5:5)

Kedves Zsóka és Barna!
Az evangélium eredeti nyelvén nem akármilyen boldogságról beszél Jézus. Ez a boldogság, amely a szelídséggel együtt jár Istentől való. Áldás.
Istentől áldottak, isteni áldás hordozói a szelídek.
Ígéretet kaptak arra, hogy öröklik a földet, hogy övék lesz a föld.
Jézus örömhírében a szelídség olyan Istentől áldott létállapot, amely az Istentől kapott élet fedezését szolgálja. Azt ígéri Jézus ebben az örömhírben, hogy másnak nincs maradandósága, létjogosultsága. Ezt az Istentől való áldást kell választani, ha maradandót akarunk. Rövid távon sok minden sikeresebb lehet, könnyebb is lehet, élvezetesebb is lehet, de távlatilag tudjuk, hogy csak a szelídség útjának vannak maradandó eredményei.

Hogyan járható a házasságban a szelídség útja?

Keresem a képet, hogy azt a tömörséget, amiről Jézus beszél nektek erről az útról, még érthetőbbé, valamilyen formában még megfoghatóbbá tegyem. Keresem azt a nyelvet, amely Jézus örömhírének a tömörségét beolvashatja szívetekbe.
Arra képre, és arra a nyelvre, amely megerősíthet benneteket a szelídség útjában és megvilágosíthatja számotokra Jézus örömhírét, én egy lovas embernek a vallomásaiban találtam rá. Ezt az embert ma a világon mindenhol Suttogóként ismerik. Vallomásában így foglalja össze a szelídség útjának általa megélt több évtizedes tapasztalatát: „Végül pedig, (...), el kell felejtenünk azt, amit én a szelídség mítoszának nevezek. Gyakorlatilag ugyanis az egész világon igen erősen él az a meggyőződés, amely a szelídséget a gyengeséggel, a lassúsággal és a fegyelem hiányával tekinti egyenlőnek. (...) Hatásosan és következetesen , újra meg újra sikeresen bizonyítom be azt a rendkívül izgalmas elvet, hogy a szelídség, ha gondosan megfontolt, a másik lény nyelvéhez igazított lépések sorozatának formájában nyilvánul meg éppen ellentétes a gyengeséggel. (...) A világban a szelídség az igazi erő, nem a fenyegetés vagy az ostor.” (Monty Roberts: Lovak és emberek)
Áldásra várva álltok, az Istennek szentelt imádságos helyen. Akarjátok az isteni áldást házasságotokra. Esküvői meghívótokkal és a benne írottakkal üzenitek mindenkinek, – szülőnek, testvérnek, rokonnak, barátnak, gyülekezeti tagoknak – hogy ti a szépet akarjátok. Üzenitek, hogy szép, szelíd házasságot álmodtok magatoknak.Olyan házasságot, olyan férj-feleség kapcsolatot, amelyben leomlik a szelídség mítosza. Olyan házasságot álmodtok, amelyben az isteni élet továbbhordozói lehettek.

Járjátok a szelídség útját házasságotokban mindig megfontoltan. Nem kapkodva, nem hirtelenkedve, nem haraggal, nem felháborodással. Mindig a székelyek második eszével gondolkodva járjátok.
Járjátok a szelídség útját házasságotokban úgy, hogy a lépéseket egymáshoz igazítsátok. Amikor túl nagyokat lépsz, és nem ér be a társad, igazítsd hozzá a járásod.
Járjátok a szelídség útját a házasságban úgy, hogy egymás nyelvét beszéljétek. Mindig azt a szép lírai, balladaszerű nyelvet, amelyen az esküvői meghívotokon osztottátok meg örömötöket.
Járjátok a szelídség útját a házasságban úgy, hogy soha ne felejtsétek el: az út amit választottatok nem egyetlen, jól megfogható, körülírható és mindig megtartható pillanat. Az út lépéseknek a sorozata. Ismétlődő, gyönyörű, varázslatos, szédítő, vissza-visszatérő pillanatok sorozata.

Kedves Zsóka és Barna!
A szelídség útja erő.
A szelídség útja Istentől áldott.
A szelídség útját jól látó szívvel lehet megtalálni.
A szelídség útja a házasságban azzal kezdődik, amikor megfogjátok egymás kezét, hogy kimondjátok a holtomiglant.
A szelídség útján a házasságban, kezeitek az élet bármilyen szélsőséges helyzetében a másik kezébe kulcsolódnak.
Isten áldjon az úton!
S.

2009. május 14., csütörtök

Kutyakötelesség

A minap kiásták a kertünk végében az árkot, ahová a szennyvíz lesz kivezetve a készülő mosdóból. Négy-öt méter mélységű gödör kerekedett, amelyet - felelőtlenül – takaratlanul hagytunk éjszakára.
A reggel álmosító ködén átzúgott valami nagyon szokatlan: állatüvöltés. Beleesett egy kutya a takaratlanul hagyott gödörbe. Ott kapart, erről is-arról is egész éjszaka és próbált menekülni. De nem sikerült neki...
Amikor megnéztük a szívünk összeszorult: átázva, sárosan – mert eső is esett az éjjel – és könyörgő szemekkel nézett. Így még nem láttam kutyát nézni...


Ígértek segítséget, de nem jöttek. Betettünk dolgokat Fogódzónak, de nem tudott boldogulni. És csak teltek az órák, a nagyon hosszú órák.

A társa, a párja, netán a barátja ott feküdt tőle nem messze. Nem mozdult. Csak ült, feküdt, aludt és várrt.
De nem hagyta egyedül! Istenem, micsoda szolidaritás, micsoda kitartás – tanulni lehetne tőlük...
A kutya állatszerető emberek segítségével kikerült a gödörből. A szekér alól odalett a társa is: követte, hogy a gyógyulásban is ott legyen mellette, nemcsak a bajban!
“Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt?”Jób 12, 7-9

K

2009. május 4., hétfő

Ajánlja fel adója 2%-át

Évi jövedelme után az államkasszába már befizetett adója 2%-át minden év május 15-ig felajánlhatja az EGYHÁZKÖZSÉG javára. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, jövedelemadója 2%-a a román állam tulajdonában marad! Szánjon rá 2 percet, hogy a román államkassza gazdagítása helyett, adója 2%-val EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉRTÉKŐRZŐ CÉLJAIT támogassa!
Számítunk Önre!
Önnek 2 perc, nekünk nagy segítség!
A 230-as ív itt tölthető ki.


Székelyderzsi Unitárius Vártemplom - 10 éve a világörökség része

Parohia Untariana Dirjiu
Adóazonosítási szám (cod fiscal): 4892603
IBAN-kód: RO54RNCB0156016361850001
Bank:BCR - Székelyudvarhely
Bővebb információk az egyházközség honlapján.


Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség

"Hányatott sorsú, kicsi unitárius gyülekezet vagyunk Székelyföld és Szászföld találkozásánál, “három megye határán.” Magyarként és unitáriusként is a végeken. Négyszer építettünk új templomot magunknak, 20 esztendőn át önálló lelkész nélkül tartottuk meg magunkat." (Részlet az egyházközség honlapjáról.)
Parohia Unitariana Mujna
Adóazonosítási szám (cod fiscal): 19259520
IBAN-kód: RO86RNCB0156066183320001
Bank: BCR -Székelyudvarhely
Bővebb információk az egyházközség honlapján.

Köszönjük.

2009. május 3., vasárnap

Anyák napja

Anyák napja Muzsnában - a műsorért hála és köszönet Zoltáni Hajnal tanárnőnek!Anyák napja Derzsen - a nagy csapatA vasárnapi iskolások részéről imádságokat és áldásokat kaptak az édesanyákAz óvodások Kerestély Katalin óvónő társaságában. Külön köszönet neki a műsorért!Isten éltessen minden édesanyát és nagymamát!
K