2013. december 17., kedd

Adventi könyvbemutatók


 • Gábor Katalin jóvoltából december 7-én a brassói Pilvax Vendéglő borpincéjében Márk Attila énekmondó közreműködésével bemutattam Legyen világosság című könyvemet. Másnap Máthé Sándor lelkész meghívására a brassói unitáriusoknak tartottam istentiszteletet, amelyet szintén könyvbemutató követett.
 • A Muzsnai Unitárius Egyházközségben szervezett adventi estén (december 12-én) Zoltáni Csaba polgármester zenei közreműködésével könyvbemutatót és felolvasóestet tartottam. Szabó Zsolt jóvoltából az est hangfelvétele elérhető az egyházközség blogján.
 • December 13-án este a sepsiszentgyörgyi unitárius templom gyülekezeti termében tartottam könyvbemutatót és felolvasást. Az est hangulatát a helyi Mácsafej zenekar megzenésített versei tették színesebbé és meghittebbé.  A találkozóról a Háromszék napilapban jelent meg beszámoló. Bedő Zoltán: Egy papköltő vallomásai címmel írt méltatása Székely Hírmondóból alább olvasható: 
  Bensőséges, mondhatni családias légkör uralkodott péntek este a sepsiszentgyörgyi unitárius templom tanácskozótermében megtartott író-olvasó találkozón. A hangulat titka a gyülekezet segédlelkészeként szolgáló szerző ismertségében, valamint szeretetet, melegséget és szilárd erkölcsi tartást sugárzó személyiségében rejlik.
  A Legyen világosság című könyvet és annak íróját, Demeter Sándor Lorándot méltató Kovács István unitárius lelkész szerint tanulmányok, templomi szónoklatok, versek és különböző műfajú vallomások megható gyűjteménye a kötet. Az írások kőkemény, szókimondó, igaz beszédek, amelyek arra hivatottak, hogy a pillanat elszálló állapotából írásba merevedve őrizzék meg az őket megszülő ember nemes érzelmi töltetet hordozó gondolatait. A szerzőről elmondta, egy mély lelkületű és gondolkozású, kérdéseire választ kereső alkatot ismert meg benne, aki hivatástudattal és hittel végzett szolgálata által mély nyomokat hagyott a sepsiszentgyörgyi gyülekezet lelkében és emlékezetében.
  Kötetbe foglalt írásaiból is a hiteles, nem köntörfalazó, önös érdekből szépítgető, szókimondó ember szelleme sugárzik, aki szóvirágoktól cikornyás, hamis, andalító mesék helyett mélyről előhozott, tetten ért igazságok felmutatásával gyönyörködteti olvasóit. A jelen mű különböző műfaji formákban megjelenített vallomásgyűjtemény. Egy olyan ember vallomásai ezek, aki szolgálatra vállalkozott, és ebben a Jóistent választotta társául. Ebből adódóan képes felülemelkedni a megszokott, kényelmes gondolkodáson, és az egysíkú látásmódtól eltérően távlatosan tekint a folyamatokra. A szónoklatokat nem szereti olvasni, azok meghallgatásra valók – vallotta be Kovács tiszteletes, aki ebben az esetben szívesen tett kivételt, mert az itt találhatók többet hordoznak annál, ami általában a leírt prédikációkba belefoglalható.
  A baráti beszélgetésnek köszönhetően a szerző magánéletének azon vetületei is megvilágosodtak, melyek hangsúlyosan hozzájárultak egyénisége kiforrásához. Közéjük tartozik a származása is, melyről a könyvben található önéletrajzi vallomás saját maga által felolvasott részletében így vall:
  „Édesapám a firtosi tündérvilág völgyében meghúzódó kicsiny szabad-székely faluból, Énlakáról indult életpróbáló útjára; édesanyám Bözödkőrispatak szalmafonatos világából vonult be a városba. Abban a bizonyos tarsolyban, amelyből az ember újjáépíti magát, e két székely falunak a lelkisége rejlik. Az énlaki tündérek őseinek történelmét, mese- és mondavilágát szerettették meg velem; a kőrispataki szalmadíszekkel a természettel együtt élő és alkotó ember szépségét ismertem meg.”
  A találkozó ünnephez méltó, emelkedett hangulatának megteremtésében az elsősorban magyar költők verseit megzenésítő Mácsafej zenekar fennkölt játéka is szerepet játszott.
 • Advent harmadik vasárnapjának délutánján a gyergyószentmiklósi unitárius templomban prédikáltam. Istentisztelet keretében Farkas Wellmann Endre költő méltatásával mutattuk be könyvemet és olvastam fel írásaimból.   

2013. december 6., péntek

Vállalkozói műhelytitkok Erdélyben


Ambrus Tibor könyvét december 4-én, szerdán délután mutatták be a MÜTF Oktatási Központban. A székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Oktatási Központ és a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó által közösen szervezett könyvbemutatót a MÜTF Oktatási Központ aulája, Kőkereszt tér 1. szám alatt. Ambrus Tibor: Vállalkozói Műhelytitkok Erdélyben című könyvét Szentkirályi-Szász Krisztina, a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó vezérigazgatója, Kandikó József, az Edutus Főiskola rector emeritusa,Radetzky Jenő miniszteri biztos, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. Vezérigazgatója, Kovács István, az Erdélyi Magyar Unitárius Egyház közügyi gazgatója, az országos elnökség tagja és Demeter Sándor Lóránd unitárius lelkész méltatja. A szerző, Ambrus Tibor rövid szakmai előadást tartott a könyvben bemutatott kutatás eredményeiről.

A könyvbemutatón elhangzott méltatásomat alább ajánlom. lsd

2013. november 20., szerda

Dávid Ferenc emlékezete az egyházközségben


November 17-én istentiszteleten emlékeztünk egyházalapító püspökünkre. Az emlék-istentiszteleten ünnepi műsort mutatott be a Kornis Kata Asszonykórus. Az I-IV osztályos vallásórás gyermekek versben és zsoltárban idézték meg a nagy püspök emlékét.
Kornis Kata Asszonykórus

I-IV osztályos gyermekek

2013. november 15., péntek

Dévai emlékzarándoklat

"Duett" istentisztelet a dévai várban

A Duna Tv összeállítása:


Derzsi zarándokcsoport2013. október 12., szombat

Biciklitúra - "Jövő héten hová megyünk?"

 • Kis csapatunk az agyagfalvi emlékműnél
  Október 12-én 10 derzsi és 6 muzsnai fiatal részvételével kerékpártúrát szerveztünk. A túra célpontja a bögözi református templom és annak Szent László legendája, illetve a székely országgyűlés agyagfalvi emlékműve volt, de útban hazafelé ifjaink a muzsnai református templomot is megtekintették. A közös élmények szépségéről sokatmondó a fiatalok búcsúkérdése: Jővő héten hová megyünk? 

2013. október 6., vasárnap

2013. október 3., csütörtök

Legyen világosság


Őszi hálaadás ünnepén mutattam be prédikációkat, verseket és elmélkedéseket tartalmazó könyvem a gyülekezet tagjainak és média jelen levő képviselőinek. Születéséről vallva mondtam el, hogy a sok épületjavítás, tatarozás és karbantartás miatt külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy mi lelkészek állványimádók vagyunk. Ez a könyv üzeni, hogy az állványokkal körülvett templomban fontos a belső, a lelki és szellemi állványzat építése. 


Az elkészülésért köszönettel tartozom azoknak a gyülekezeteknek, amelyek megosztották velem életüket (Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Székelyderzs, Székelymuzsna), a Magyar Unitárius Egyháznak a nyomdai résztámogatásért, Bálint Róbert szerkesztőnek a lelkiismeretes munkáért. Köszönöm Dávid Tündének, hogy öröm ránézni a borítóra; a kiadói munkát Kozma Ernőnek és Katinak (Top Invest), Molnár Emőkének a szövegjavítást, Farkas Wellmann Endrének és Bonczidai Évának a versek és elmélkedések válogatásához nyújtott segítséget. 
Köszönöm családomnak, hogy szeretettel elviselték a számítógép előtt eltöltött sok órát, és Kedvesemnek, hogy gyönyörű képeivel ékesítette a könyvet. 

Személyes bevezetőm után Koppándi Botond teológiai tanár  - a könyv lektora - ajánlásával folytatom: 

2013. szeptember 29., vasárnap

Áldáskérelmek őszi hálaadás ünnepén


Az Élő Egyház tudósítása


Molnár Melinda cikke az Udvarhelyi Híradóban 


Képes kiegészítés
Úrvacsora

Kornis Kata asszonykórus
Dorottya meglepetése
Terra Siculorum

Termék -  és terménybemutató


2013. augusztus 20., kedd

Királyok útján

– Összefoglaló a IX. evangéliumi gyermekhétről –

Július 29 és augusztus 3 között, immár kilencedik alkalommal szerveztük meg az evangéliumi gyermekhetet „bibliai királyok” központi témával. A heti programon derzsi-, muzsnai- és nagyszülőknél nyaraló gyermekek vettek részt. A délelőtti vallásórás tevékenységet és énektanulást játékok lazították. Délután kézműves- és sportfoglalkozásokon, csoportjátékokon, vetélkedőkön vettek részt. Az idei gyermekhét egyik érdekessége volt a bástya-büfé, amelynek működtetését a fiatalok segítették. A szervezők számára külön élményt jelentett, hogy a gyermekhetet kinőtt fiatalok végig segítették a háttérmunkát és a nekik szervezett film klubban kellemesen és hasznosan töltötték együtt az időt. 

Az idei gyermekhétnek 50 résztvevője volt, akiket a vetélkedők idejére három csoportra osztottunk. A királyok történetéhez a bevezetőben szó volt a bírákról, közülük is kiemelkedően Gedeonról. Az ő története kapcsán az egyik csoport a Pancsolók nevet viselte. Dávid királyságának bemutatásakor elmaradhatatlan történet a Góliáttal vívott csatája. Innen kapta nevét a második csoport, a Parittyások. Sámuel király templomépítési vállalkozásáról kapott nevet a harmadik csoport. Ők lettek a Pallérok. A gyermekhét záró istentiszteletén, a prédikáció keretében a csapatok hőseik életéből egy-egy jelentet mutattak be. Támogatóinknak köszönhetően jutalomban részesült az első három helyezett, akik jelenlétükkel, tudásukkal és jó magaviseletükkel a legtöbb pontot szerezték: Szász Klementina, Demeter Dorottya, Szabó Máté és Balok Beáta. A szerzett élmények mellett minden résztvevő egy gyermekbibliával lett gazdagabb. Záró istentisztelet után a csapatok elfogyasztották a jól megérdemelt tortát és a süteményeket. A gyermekhét himnuszával indultak haza: „Merj élni, merj, föld gyermeke / Természet titkos remeke...” (UÉ, 255) Mára már szíveikben visszhangzik a tábori jelszó: Egy az Isten!

Programvezetők:
Demeter Sándor Lóránd, lelkész
Újvárosi Katalin, lelkésznő
Bardócz-Tódor András, teológiai hallgató
Vass Székely Piroska, gyöngyfűzés
Dénes Attila, testnevelés tanár a futballmérkőzéseket irányította
Német László, Német Ágota, Nagy Csaba magyar történelmi hagyományokat, ostorkezelést és íjászatot tanítottak

Támogatók:
MUE VEN szakosztálya 450 lej támogatásban részesítette a gyermekheti rendezvényt. 
MUE Gondviselés Segélyszervezete gyermekbibliákkal támogatta a rendezvényt
Testvérgyülekezetünk, az Unitárius Univerzalista Egyházközség Cherry Hill ajándéktárgyakkal támogatott. 
Benedek Szerén kürtöskalácsot-, míg Benedek Izabella, Mihály Erika és Dénes Márta tortát sütöttek.

Ez úton is köszönetet mondunk a támogatásokért, a programvezetők önkéntes munkájáért és a fiatalok lelkes segítségéért. 2013. július 12., péntek

Sajtóvisszhang

Szász Csaba írása a Hargita Népe Udvarhely 2013. július 1. (hétfő) számában jelent meg.
Az írás egyetlen hibája, hogy a Petky János-díjban részesült személyek közül csak Kovács Zitát említi. A másik díjat Dénes Ödön (Székelyudvarhely) kapta.

2013. július 2., kedd

Jégverés napi határkerülés és a X. Székelyderzsi falunapok (fotóriport)

Indulásra készen
Fülöp az idei "bevetésen"


"Hála, hála nagy nevednek...."
Koszorúvivők. Úton a templomhoz. 

Istentiszteleten
Kornis Kata Asszonykórus. Születésnapi (5.) előadás. 
A kórus zászlójának bemutatása
A kóruszászló megáldása
Kovács Zitával és Dénes Ödönnel
az egyházközség Petky János-díjának átadása után.
I. világháborús emlékmű,
rajta az újonnan elhelyezett II. világháborús emléktáblával. 

2013. június 25., kedd

Évzáró beszéd


A János Zsigmond Általános Iskola VIII. osztályának ballagási ünnepségén
Székelyderzs, 2013. június 20.

Kedves Ünneplők és Ünnepeltek!
Mindaz amit e mai ünnepségen el kívánok mondani, Jézus ajkáról röviden és tömören így hangzott el: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik...” (Mt 10, 28a)

Áldás rátok, lsd

2013. június 8., szombat

Az ima 3 lépése


„És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” (Mt 21,22)

Néhány lapszámmal korábban, a MiAtyánk gyakorlatánál írtam, hogy unitárius embernek nehéz imádkozni, mert kevés kötött imádságunk van. Most szeretném megmutatni, hogy énekeskönyvünk zsoltárai miként használhatók imádságra. Az útmutatóul szolgáló bibliai részből ezért lélek-gyakorlatomban a hangsúlyt a kérés és kapás helyett az imádságra fordítom. Annak három lépését
mutatom be, amelyek a tiszta és egyszerű imádkozást segítik: az olvasmányt, az elmélkedést és az
imádságot.

2013. június 3., hétfő

Kitartás„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42)

Betesda
Ez a bibliai vers a Jézus tanítványai (apostolok) által alapított első keresztény gyülekezet életét írja le. Az teszi izgalmassá, hogy a gyülekezet hitéletének összetevői mellett rálátást ad a viszonyulásra is. Megtudjuk azt, hogy MIT tettek a gyülekezet tagjai azokban az időkben, és azt is, HOGYAN tették. Az, hogy mit tettek, elsősorban gyülekezetszervezési szempontból roppant izgalmas. A személyes lelki élet fejlődésében az az irányadó, hogy hogyan tették azt? A kérdés vizsgálata az első gyülekezet tagjainak nagyon fontos jellemvonásaként a kitartást domborítja ki. Előző lapszámunkban az Istenben hívő ember egyik jellemvonásának, a bátorságnak a fejlesztéséről írtam. A sorozatnak ebben a részében a kitartás erősítésével – mint lelkünket irányító és általunk is fejleszthető erővel és képességgel – kapcsolatos gyakorlatot szeretném ismertetni. Szemléltetésre Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesda tavánál (Jn 5,1–10) bibliai történetet használom. 

2013. május 13., hétfő

Kocsordon


A Kocsordi Unitárius Egyházközség és az Észak-erdélyi unitárius szórvány vendégei voltunk május 11-13 között. Az egyházközségek keblitanácsosainak tartottunk unitárius öntudatukat, egyházközségi munkájukat és önismeretüket erősítő képzést. Vasárnap Kocsordon részt vettünk a püspöki helynök egyházközségi vizsgálatán és betekintést nyertünk a vásárosnaményi cigány gyülekezet életébe. Délután a nyíregyházi unitáriusokkal tartottunk istentiszteletet.

2013. május 12., vasárnap

Anyák napja


Május 12-én istentisztelet keretében az óvodások anyák napi műsort mutattak be. A műsorért és a szervezésért illesse köszönet Kerestély Katalin óvónőt, aki évek óta lelkiismeretesen gondoskodik arról, hogy a gyermekek a templomban köszönthessék édesanyjukat. Az ünnepi istentiszteleten Tófalvi Tamás köri ifjúsági lelkész prédikált.  

2013. május 9., csütörtök

ÁldozócsütörtökA tanítványok öntudatra ébredésének ünnepén, áldozócsütörtökön, a konfirmációra készülő fiatalok szüleikkel együtt készültek az ünnepre. Ünnep előtt a szülők példaadó önkéntes munkával készítették elő a templomot az ünnepségre. Az ünnep előestéjén koszorúkat fontak, melyeket az áldozócsütörtöki "határkerülés" után, istentisztelet keretében helyeztek el a templomban. Az egykor munkaszüneti napként számon tartott, kispünkösd névre is hallgató ünnep istentiszteletén az iskola unitárius vallásórás diákjai is részt vettek.  Újvárosi Katalin lelkésznő prédikált. 

2013. április 30., kedd

7 mondat, amit egy lelkész sose mondjon


Fenti címmel olvastam egy cikket. Szerzője Michael Lukaszewski. Forrás: churchleaders.com
Nagyon messze él tőlünk, egy egészen más kultúrában. Írása alapján úgy tűnik, hogy a sok más ellenére, a nehézségek, csapdák és buktatók közösek. Valószínű azért, mert - őt idézve - az emberi természet mindenhol egyforma.  Ezért készítettem egy vitaindító kivonatot az írásából. lsd. 

2013. április 26., péntek

A bátorság gyakorlata


„Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek.” (Zsolt 31,25)

Mostanság ünnepeltük nagymamám 90. születésnapját. Gyorsan megosztok a Közlöny olvasóival néhányat azokból a rendkívüli változásokból, amelyeket átélt kilenc évtízed alatt, és elmondott nekem. Emlékszem, amikor elmesélte, hogyan fogadták a faluban az első kerékpárt, az első automobilt, az első villanyégőt. Talán szóról-szóra fel tudom idézni történetét, a II. világháború után visszavonuló németek és előretörő orosz katonák viselkedéséről. Arról, hogy milyen érzés volt számára, amikor egy lúdért fegyvert nyomtak a fejéhez. Egyedül nevelte gyermekeit, küzdött, gürcölt, harcolt. Akiknek a családtagjai ilyen szép kort értek meg, azok sok ehhez hasonlót hallhattak. Most ugyanúgy mint én, rácsodálkozhatnak arra, hogy szerettük milyen otthonosan mozog az új világban, jól elvan a televízió távirányítójával, használja a telefonkészüléket stb.

Egyszer megkérdeztem nagymamámtól, hogy miként tudta ép ésszel átélni élete nagy változásait? Azt mondta: HITTEL. Mióta eszem tudom, azóta úgy emlékszem rá, mint az asszonyra, aki szereti Istent. Mindig úgy láttam, hogy az élet derűje ragyogott az arcán. Ezért is hittem el a válaszát.

2013. április 16., kedd

Istentisztelet Az Erdélyi Múzeum- Egyesület orvos- és gyógyszertudományi szakosztályának 23. tudományos ülésszaka 2013. április 13-án (szombaton) zárult. Az ülésszak a  székelyderzsi unitárius templomban tartott istentisztelettel, majd a helyi művelődési házban adott közebéddel ért véget. 

Az istentiszteleten elhangzott prédikáció ITT olvasható.

2013. április 9., kedd

A tisztulás szertartásaiEzért akiben megvan ez a reménység megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.” (1Jn 3,3)

Reménységről szól ez a tisztulásra buzdító sor. A teljesebb képalkotásért javaslom elolvasásra az előtte és utána levő részeket. Én így összegzem a reménységet: Most Isten gyermekei vagyunk, de egyszer hasonlóvá leszünk hozzá és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. És mert Ő tiszta, nekünk is meg kell tisztulni. János apostol így kér fel egy tisztuló szertartásra. Nem tudod hol és hogyan kezd az öntisztítást? A lényeg megragadáshoz egy újabb apostoli mondást idézek: „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben.” (1Tessz 5,23) Ezen a három szinten haladjunk végig: lélek, elme és test.