2015. december 30., szerda

A gyülekezeti közösség ünnepe


A gyülekezeti közösség szent, magasztos és áldott ünnepe az úrvacsoravétel. Miért bátorkodom ezt így kijelenteni? Nézzük csak...
Néhány évvel ezelőtt Philadelphiában azon a lépcsőn állhattam, ahol a nemzedékem egyik nagy hőse, Roky Balboa fárasztó edzései után kifejezte örömét. A várost többen ismerhetik erről a filmrészletről, vagy a Streets of Philadelphia című alkotásról, de kevesen tud(hat)ják azt, hogy ugyanabban a városban található egy unitárius gyülekezet, amely az egykori tudós pap, John Priestley nevét viseli. Ő volt az, aki az 1700-as években felfedezte az oxigént, és akinek kutatási eredményei segítették Jan Ingenhousz holland orvost abban, hogy leírja: a fény energiája kell ahhoz, hogy a növények növekedni tudjanak és oxigént bocsássanak ki. Az első jánosi levél Istent a fénnyel azonosítja és a közösséggel kapcsolja össze: „Az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. (…) Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással.” (1Jn 1, 5-7) 1947-ben a Holt tengeri tekercsek között megtalálták Tamás Evangéliumát, amely Jézus és tanítványai között egy ilyen párbeszédet örökít meg: „Oktass minket a helyről ahol vagy, mivel erre szükségünk van, hogy azt keressük: „Ez a fény a fényember bensejében van és az egész világot megvilágítja. Ha ő nem világít, akkor sötétség van.” (Tam. Ev. 24.)
Karácsony a fénynek és a közösségnek az ünnepe.
A téli napforduló idejére eső ünnepen Máriához és Józsefhez, a nyájukat legeltető pásztorokhoz és a napkeleti bölcsekhez hasonlóan több ezren kelnek útra, hogy szeretteikkel találkozzanak, őket megajándékozzák és az ünnep Isten-fényéből tápláló erőt merítsenek. Ebben a találkozó-időben a gyülekezet körülállja az úrasztalát, hogy a Világ Világosságának nevezett mester életére és tanítására emlékezve két unitárius alapelv - a hit és a tudomány - gyönyörű összefűződésének egymást kiegészítő örök érvényű tanítását felfrissítse:
1. Isten fény.
2. Az ő fénye minden emberben ott ragyog. Életét táplálja és növekedését segíti.
3. A közös fény közösséggé kapcsol(hat) össze.
Legyen hát az idei találkozásokon is Isten áldása.

Demeter Sándor Lóránd
Székelyderzs
(Megjelent az Udvarhelyi Híradó karácsonyi rovatában.)

2015. december 16., szerda

Régi iskola - Felújítási munkák a BGA támogatásával


A Bethlen Gábor Alap támogatásával Többfunkciós központ Székelyderzsen elnevezésű program részeként a Régi Iskola nevet viselő, egyházközségi használatban levő ingatlanban mosdó- és szennyvízhálózat kiépítése történt.  A program célja, hogy az épületet olyan közösségi térré alakítsuk, amely a 480 lelkes gyülekezet és egy világörökség templom által támasztott közösségi igényeknek képes megfelelni. Az épületben működő orvosi rendelő, gyülekezeti terem és egyházközségi iroda mellett egy előkészítő konyha és mosdó vált szükségessé ahhoz, hogy az ingatlant kultúráltan lehessen használni és egy megálmodott szociális program elindítását segítse.

A BGA által nyújtott támogatásból a modósval foglalkoztunk, de az előkészítési munka során a vzízvezetéssel és a szennyvíz elvezetésével már az előkészítő konyha ügyében is haladtunk.
A felújítási munkához Tövissi Zsolt látványterve alapján Dénes Ödön mérnök és tervezője Márton József készítették el a kivitelezési tervet.
A programra szánt támogatás 2015. szeptember 29-én érkezett be az egyházközség számlájára, a hivatalos banki átváltás után 8040 lej. Ezt kovetően az egyházközség vezetősége úgy kért árajánlatot, hogy az tartalmazza az elvégzendő munkálatok munkadíját és a szükséges anyagmennyiségre szóló árajánlatot is, amelynek beszerzése a vállalkozó feladata. A meghírdetett munkálatot Dénes Ferenc I.I. vállalkozása nyerte, akik december elejére be is fejezték a megvalósítást, az alábbi 5 munkafázsiban:
1. A terep előkészítése, hulladék eltávolítása2. Falazási munkálatok3. Vakolási munkálatok
4. Betonozási munkálatok
5. Vízvezeték és kanalizás elhelyezése, szereléseA pályázati keretet túllépve az egyházközség önerőből is hozzájárult a fejlesztéshez, így a munkálat teljes értéke elérte a 12000 lejt, amely az önkéntes munkák hozzáadásával még növekedik. Ilyenek: 1. A Dénes Ödön által készített felújítási tervdokumentáció 2. Kiegészítő karbantartási munkák végzése az épületen Dénes Ferenc és csapata részéről: csatorna szerelése, mennyezetjavítás, lépcsőjavítás, vakolásjavítások. A polgármesteri hivatal kotrógépével segítette a kanalizálás kiépítését.
A pályázattal, az önrésszel és az önkéntes hozzájárulásokkal, támogatásokkal nagyot léptünk előre az épület fejlesztésében.
2015. november 9., hétfő

Freskók helyreállítása a székelyderzsi unitárius vártemplomban


derzsi templom restauralas AB-1_b
Molnár Melindának az Udvarhelyi Híradóban megjelent írása az lábbi linken olvasható:
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tavasszal-folytatjak-a-templomfreskok-helyreallitasat

A vártemplom falképeinek helyreállítása Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, közösen a Civitas Alapítvánnyal. az UNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez címmel nyert sikeres pályázatának keretében történik. 

 A projektet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT) 2009-2014 támogatja, a Kulturális és természeti örökség megőrzése és újraélesztése című program keretében. A program lebonyolítója a romániai Művelődési Minisztérium.


EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius EgyhazCivitas

2015. október 29., csütörtök

Gyergyószéki Unitárius Napok

Titkok útján - ezzel a címmel tartottam előadást a Gyergyószéki Unitárius napokon. Kata csapatépítő játékokkal szállt be a történetbe, Norbi a mai vallásosságról beszélt a gyergyóiaknak. 

Világítson Székelyföld határa!

Dénes Csaba videója az alábbi linken nézhető. Rendkívüli élmény volt az őrtűz körül együtt imádkozni, énekelni, szebb jövőt álmodni.

https://www.facebook.com/csaba.denes.14/videos/904256062998082/

Amiért az őrtüzek kigyúltak: 
Mottó: „Adjon az Isten fényeket.
Temetõk helyett életet.”
Tekintettel arra, hogy Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba beolvassza,
figyelembe véve, hogy Székelyföld autonómiájára vonatkozó, több alkalommal és formában kinyilvánított igényünket több mint egy évtizede figyelmen kívül hagyják, párbeszédre vonatkozó kezdeményezéseink válasz nélkül maradnak,
elítélve azt, hogy a román kormány minden erre vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalását megszegve tervezi az ország közigazgatási átalakítását,
kitartva a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés állásfoglalása mellett, amely szerint „Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie”,
megerősítve a székelyföldi önkormányzati határozatokat, amelyek megszólították Európa és a nagyvilág nemzetközi fórumait, emlékeztetve õket arra, hogy van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, és maga akar dönteni a saját sorsáról szülőföldjén;
ma október 24-én, Székelyföld határtelepülésein összegyűlt székelyek, a velük szolidaritást vállaló erdélyi és kárpát-medencei magyarok, ősi hagyományaink felelevenítése révén lármafák gyújtásával, őrtüzekkel és felfele irányított fénycsóvákkal több száz pontban világítjuk ki Székelyföld természetes, történelmileg kialakult határát.
Ezzel kívánjuk Románia kormánya, de az egész nagyvilág tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, ezzel kívánjuk ismételten megerősíteni a gyergyóditrói Székely Nemzetgyűlésen kinyilvánított történelmi igényünket: élni akarunk az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé.
Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép – Európa autonóm közösségeihez hasonlóan – megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.
Amint immár több alkalommal, több tíz, sőt százezer résztvevőt mozgósító megmozduláson kinyilvánítottuk: Székelyföld autonómiája államon belüli önkormányzást jelent, minden lakója számára a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciáját, függetlenül nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától. Ugyanakkor a sajátos történelmi, földrajzi, politikai, kulturális és gazdasági jellegzetességekkel rendelkező Székelyföldnek önálló fejlesztési régiót is kell alkotnia!
Változatlanul hisszük, hogy a párbeszéd a társadalmi béke záloga, a székelyek pedig békét és párbeszédet akarnak. Erre szólítjuk fel ismételten Románia kormányát, hiszen csak így lehet békés úton megteremteni a székelyek jogegyenlőségének intézményi garanciáit, amely egyben a térség hosszútávú stabilitásának záloga is lesz.
Kérjük Magyarország kormányát, szerezzen érvényt a két ország közötti, 1996-ban kötött alapszerződésben foglaltaknak, különös tekintettel annak 15/9 cikkére, amely kimondja:
„A Szerződő Felek, az általános integrációs politikájuk megvalósítását célzó intézkedéseket nem  érintve,  tartózkodni  fognak  a  kisebbséghez  tartozó  személyek akaratuk  elleni asszimilációját célzó politikától vagy gyakorlattól, és védelmezni fogják ezen személyeket bármilyen cselekedettel szemben, ami az ilyen asszimilációra irányul. Tartózkodnak továbbá az olyan intézkedésektől, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott régiók  lakosságának  arányait  megváltoztatva  arra  irányulnak,  hogy  korlátozzák  e személyeknek az ezen cikk 1. bekezdésében felsorolt nemzetközi standardokból és normákból következő jogait és szabadságjogait.”
Autonómiát követelnek Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek a Székelyföld határtelepülésein összegyűlt közösségek:
Szovátán, Nyárádremetén, Székelyhodoson, Gernyeszegen, Beresztelkén, Vajdaszentiványban, Marossárpatakon, Mezõcsáváson, Mezõsámsondon, Mezõbándon, Nyárádtõn, Lukafalván, Nyárádkarácsonban, Ákosfalván, Balavásáron, Székelyvéckén, Székelyszenterzsébeten (Újszékely község), Alsóboldogfalván (Újszékely község), Székelykeresztúron, Fiatfalván, Nagygalambfalván, Székelymagyaróson (Bögöz község), Székelyderzsen, Székelymuzsnában, Kányádon, Székelydályában, Égében, Városfalván (Homoródszentmárton község), Homoródújfalu (Oklánd község), Alsórákoson, Apácán, Ürmösön, Bölönben, Ágostonfalván, Hidvégen, Elõpatakon, Sepsiillyefalván, Kökösön, Uzonban, Rétyen,  Nagyborosnyón, Kommandón, Kovásznán, Zabolán, Gelencén, Ozsdolán, Bereckben, Lemhényen, Esztelneken, Kászonaltízben, Csinódban, Csíksztentmártonban, Csíkszentgyörgyön, Csíkpálfalván, Csíkszépvízen, Gyimesfelsõlokon, Gyimesközéplokon, Gyimesbükkön, Csíkszentdomokoson, Balánbányán, Gyergyószentmiklóson, Gyergyótölgyesen, Gyergyóhollóban, Bélborban, Maroshévízen, Gyergyóvárhegyen, Gyergyóremetén, és Gyergyóalfaluban.
Székelyföld, 2015. október 24.
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

2015. augusztus 14., péntek

XI. unitárius gyermekhét

Példaképek témakörrel augusztus első hetében immár tizenegyedik alkalommal rajtolt az unitárius gyermekhét a Székelyderzsi- és Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség közös szervezésében. Az unitárius hit egyik alapvető tanítása szerint Jézus tantásának nyomában mindannyian a tökéletesedés útját járjuk, hogy olyanná válljunk amilyen a mi mennyei Atyánk. Ezen az úton szükségünk van hiteles példaképekere. Az Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke, Csermely Péter szerint a „hősök inflációjának korát éljük”. Így még nagyobb szükség van példákra, akik segítenek a tökéletesedésben. 

2015. június 29., hétfő

Sajtóközlemény

UNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez címmel nyert sikeres pályázatot a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, közösen a Civitas Alapítvánnyal.
A projektet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT) 2009-2014 támogatja, a Kulturális és természeti örökség megőrzése és újraélesztése című program keretében. A program lebonyolítója a romániai Művelődési Minisztérium.
A projekt megálmodásakor a tatárjárások és törökdúlások történeti időszakából merítettünk példát és vetítettünk át egy metaforát a jelenbe, hiszen ugyanúgy, mint akkor, napjaink embere is számos külső támadásnak, de belső fenyegetettségnek és ki van téve. A belső a személyes identitástudat és az önértékelés meggyengülésében is megtestesül, míg a külső a globalizáció káros következményeiben jelenül meg. Az identitástudat megrendülése a kulturális örökség elvesztését és a népek sokszínűségének összemosását eredményezi.
A projekt főcélja egy olyan hálózati együttműködés kialakítása, mely a Világörökség részét képező 7 erdélyi Vártemplom (Kálnok, Nagybaromlak, Berethalom, Szászkézd, Székelyderzs, Szászfehéregyháza, Prázsmár) fenntartói, a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyházközött fog megtörténni. Ez a Hálózat arra hivatott, hogy vártemplomaival„megvédje”a hazai szászok és székelyek kulturális örökségét, ugyanakkor azok mégis „nyissák meg kapuikat” és tegyék lehetővé ezen értékekhez való minél szélesebb körű hozzáférést és megismerést.
megvédés folyamán a székelyderzsi vártemplom falképeit teljes egészébenrestauráljuk, ugyanakkor egy olyan gyűjteményt menekítünk a várfalak mögé, amely keretében a népélettel és hagyományokkal kapcsolatos értékes viseleteket, használati tárgyakat, fényképeket stb. vonultatunk fel.
A „nyitott kapuk” szókép arra a múzeum-jellegű interkulturális kiállításlétrehozására és fenntartására vonatkozik, amelyben első alkalommal kezdeményezzük a szász és a székely értékek közös bemutatatását, erősítve a két nemzetiség valamint a két egyház összefogását, és amelyet követendő példának szánunk a Hálózat többi tagjai számára is.
A projekt keretében négy célkitűzés megvalósítását fogalmaztuk meg:
1. A székelyderzsi unitárius vártemplom közel hatszáz éves falképeinek restaurálása;
2. Múzeumi jellegű kiállítás létrehozása és működtetése a vártemplom bástyáiban;
3. Székelyderzs és környéke turisztikai vonzerejének növelése;
4. A Világörökség listáján szereplő vártemplomok közös népszerűsítése.
Mindezek érdekében már a pályázat összeállításakor megköttetett a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház között az azegyüttműködési protokollum, amely biztató előjelzése a projekt sikeres kivitelezésének.
A projekt lebonyolítás 2016. április 30-án fejeződik be, keretösszege 390.909,88 lej.

EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius EgyhazCivitas

2015. június 28., vasárnap

PRESS RELEASE

The project entitled UNESCO fortified churches in Transylvania – a network for “defending” cultural heritage with open “gates” in order to facilitate the access to itaims to create a network of collaboration between the seven fortified churches in Romania, included in the World Heritage List: Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor. This network aims to create conditions for the “defence” of the cultural heritage values of the ethnic Hungarian and Saxon, applying the strategy of the “open gates” promote this heritage and facilitate the access to it.
Protection strategy materializes in the conservation and restoration work of the frescos inside the church of Dârjiu, which illustrates the legend of king St. László, painted in 1419 and in the creation of an object collection related to folk art, traditional crafts gathered behind the walls of the fortified church in Dârjiu. “Open gates” are materialized in the creation of a museum exhibition of this collection in the church of Dârjiu. This best practice of Dârjiu will be an example for administrators of other churches, participants of the network. The role of the network is to achieve effective collaboration in restoration, preservation and enhancement of these valuable monuments. In this respect it was signed a protocol of cooperation between the Evangelical Church of Romania and the Unitarian Church of Transylvania.
The overall objective of this project is to safeguard and conserve the cultural heritage for future generations and to facilitate public access to heritage by establishing a network of cooperation between the seven fortified churches in Transylvania, which are part of the World Heritage UNESCO.
The project has the following specific objectives:
 1. Restoration and conservation of murals inside and outside of the fortified church Dârjiu.
 2. Development of the local community by improving Dârjiu’s tourist attractiveness by facilitating access through the museum exhibition of cultural heritage to the public.
 3. Creating conditions for public access and promotion of tangible and intangible heritage and tourism development through the establishment of a network of cooperation and promotion of the seven fortified churches in Transylvania, which are part of the World Heritage UNESCO.
 1. Strengthening cultural identity of the Hungarian minority through the creation and development of an intercultural museum exhibitions inside the church Dârjiu.
Target groups of the project are:
 1. Sekler and Saxon communities from Transylvania, especially those communities where are the seven fortified churches, inscribed the World Heritage List,
 2. Local and foreign tourists, who visit the fortified churches,
 3. Applicant: Unitarian Church of Dârjiu, Project partner: Civitas Foundation for Civil Society, cult units: Evangelical Church of Romania and the Unitarian Church of Transylvania, signatories of the cooperation protocol.
Creating the museum exhibition in the church of Dârjiu, network activities such as the production of a booklet which proposes cultural and tourist itineraries and detailed information about the regions and the seven fortified churches, making maps showing tourist itineraries, developing a common promotion site and the production of promotion documentary film contributes to community development through the increase of tourism, to the revitalization of cultural heritage, to the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue and protection of minorities.
Museum exhibition consists of four parts: Intercultural exhibition in the context of Fortified Churches Network; Folk art exhibition; Photo exhibition; Ethnographic and folk art outdoor exhibition.
EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius EgyhazCivitas

COMUNICAT DE PRESĂ

Parohia Unitariană Dârjiu, în calitate de beneficiar și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, în calitate de partener anunță lansarea proiectului Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el.

Proiectul este finanțat prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Operatorul de Program fiind Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.

Acest proiect urmărește să creeze o metaforă bazată pe o poveste medievală. O metaforă transpusă în realitățile secolului XXI, în care suntem puși în fața primejdiei „invaziilor” venite din exterior sau dinăuntrul nostru, care în mod conștient sau inconștient urmăresc scopuri destructive și se materializează în globalizare, în pierderea identității culturale specifice, iar în final în distrugerea moștenirii culturale ale omenirii, al diversității patrimoniului ei cultural. Este justificată deci nevoia consolidării identității noastre culturale.
Proiectul urmărește crearea unei rețele de colaborare între 7 biserici fortificate din România, aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor). Această rețea urmărește să creeze condițiile de „apărare” ale valorilor patrimoniului cultural al minorităților etnice săsești și maghiare, pe de altă parte însă, aplicând strategia „porților deschise”, facilitează accesului la ea și promovează acest patrimoniu.
„Apărarea” se materializează în lucrările de conservare ale picturilor murale aflate în interiorul bisericii din Dârjiu și în realizarea unei colecții de obiecte legate de arta populară, meșteșuguri tradiționale etc., strânse în spatele zidurilor bisericii din Dârjiu.
„Porțile deschise” se materializează în crearea unei expoziții muzeale interculturale pilot din această colecție în biserica din Dârjiu. Acest best-practice din Dârjiu va constitui un exemplu de urmat pentru administratorii celorlaltor biserici, participanți la rețea.
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general: Protejarea și conservarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg, prin înființarea unei rețele de colaborare între cele 7 biserici fortificate din Transilvania, care fac parte din patrimoniul UNESCO.
Obiectivele specifice:
1. Restaurarea și conservarea picturilor murale din interiorul și exteriorul bisericii fortificate din Dârjiu.
2. Consolidarea identității culturale a minorității maghiare prin crearea și dezvoltarea unei expoziții muzeale interculturale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu.
3. Dezvoltarea comunității locale din Dârjiu prin creșterea atractivității turistice datorită facilitării accesului prin intermediul expoziției muzeale interculturale la patrimoniul cultural al publicului larg.
4. Crearea condițiilor de acces al publicului larg și promovarea valorilor materiale și imateriale și dezvoltarea turismului, prin înființarea unei rețele de colaborare și de promovare a celor șapte biserici fortificate din Transilvania, incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Rezultate așteptate:
 • picturile murale de pe pereții bisericii din Dârjiu conservate și restaurate;
 • 1 Expoziție muzeală cu 4 secțiuni create în incinta bisericii fortificate din Dârjiu;
 • 1 Rețea a celor 7 biserici fortificate din Transilvania (patrimoniu UNESCO) înființată.
 
     Valoarea totală a proiectului: 390.909,88 lei, din care:
·         Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 351.818,89 lei (90%), 
·         Cofinanțarea: 39.090,99 lei (10%)
 
     Durata de implementare: 11 luni 
EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius Egyhaz
 

2015. június 25., csütörtök

Készülünk a 200 éves ünnepre

Székelyderzsben, a jégverés napi határkerülés 200. évfordulójára felújítottuk az I. és II. világháború áldozatainak emlékművét. Az I. világháború centenáriumi időszakában így kívánunk tisztelegni azok előtt, akik a nagy háborúban életüket adták a hazáért.

A kovácsoltvas kerítés leszerelése, feljavítása és helyreállítása megközelítőleg 1500 lej értékben Dénes Levente adománya.

A patinás kovácsoltvas kertnek Tövissi Zsolt tervei alapján Dénes Ferenc és csapata készített új alapot, amely pattintott köves  díszével szervesen és esztétikusan illeszkedik a vártemplom stílusához. Az alap 3200 lejes költségeit az egyházközség fedezte.


Köszönjük az adományt és a szeretettel végzett, minőségi szakmunkát. Ilyen lett a végeredmény:
2015. május 15., péntek

A jóért: hittel, családdal, munkával (Hálaadás a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség elmúlt évtizedéért)

Molnár Melinda cikke (UH, 89. szám, 2015. május 12.)
Fenti címmel jelent meg Molnár Melinda írása az Udvarhelyi Híradó 89. számának Hit-Vallás rovatában az egyházközség jubileumi ünnepéről, amelyet Jeremiás próféciájának vezetésével készítettünk elő: „Az Úr igéje szólt: Örömmel, teljes szívemből és teljes lelkemből teszek jót velük!”
(Jer 32, 1 és 41)

Az ünnep lényegét Melinda így ragadta meg: "Tíz éve kapott új lelkészt Székelyderzs és a világörökség részét képező vártemplom. Szombaton a szépszámú helyi közösség és vendégeik együtt adtak hálát Demeter Sándor Lóránd lelkész szolgálatáért, az elmúlt évtized megvalósításaiért. Jövőképük: egészséges közösségben tenni a jót, hittel, családdal, munkával. Az istentiszteleten Székely Kinga Réka homoródszentpéteri unitárius lelkész, hitéleti és missziós előadótanácsos hirdette az igét." 

Következzen egy képes összeállítás az eseményről:

2015. április 22., szerda

Konferencia: Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a MÜTF Oktatási Központ - a Budapesti Gazdasági Főiskola és a BGA Pro Transilvania partnerségével - nemzetközi tudományos konferenciát szervez Székelyudvarhelyen. A rendezvény az első állomása annak az Orbán Balázs Akadémia égisze alatt megrendezésre kerülő tudományos konferencia- és workshop-sorozatnak, amely Székelyföld fejlődésének kitörési pontjait próbálja tudományos igénnyel keresni és támogatni.
A konferencia helyszíne Székelyudvarhely, a szekcióülések tervezett helyszínei: Székelyudvarhely, Madarasi Hargita, Szováta, Székelyderzs, Oroszhegy község.

A derzsi szekcióülések előadásai, valamint a záró 

vitafórum gyülekezetünk tagjai előtt is nyitottak. 


Alább a derzsi program olvasható: 


2015. április 13., hétfő

Élet az öregotthonban...és azután • Képviselet a lókodi öregotthon látogatásakor
  Nem maradt nyom nélkül senkiben a Kiss Rózália Lókodi Öregotthon látogatása. Hazaérve bizony téma volt az emberi élet miértje és hogyanja, a családok fontossága, a napi munka, amit még el lehet és el is kell végezni...  Szó ne érje a ház elejét! Az öregotthon lakói kényelemesen élnek, mindenük megvan, jó kiszolgálásban van részük, az ott dolgozók odafigyelnek rájuk... A mellékelt képen látható, hogy a képviselet tagjai szép korban vannak. Talán ezért volt megdöbbentő közelről egy aggmenház. Köznyelven így mondják. Menedék aggoknak, öregeknek, időseknek... Az otthon szót erre az életformára a köznyelv nem ismeri. Az ész világosan érti az ilyen intézmény szükségességét, a lélek azonban nehezen fogadja el a társadalmi átalakulást. A szükségét elhiszi, látja, felfogja. A szükséghez vezető okok a nagy akadályok. Mindez nem harc, nem tiltakozás, még csak nem is kritika. Csupán egy tükör visszacsillantotta lelki rezdülései a döbbenetnek, amelyek egy kisbuszban és egy gyülekezeti teremben egy kis közösséget megerősítettek abban, hogy miért és mennyire fontosak egymásnak. (S)
 • Tényszerűen: 

2015. március 23., hétfő

Nemzetközi Unitárius Vasárnap / International Unitarian Sunday


Istentisztelet.
Szeretetvendégség.
Fűszeres tea az indiai unitáriusoktól.
Amerikai testvérgyülekezetünk köszöntése.
Öröm.


2015. március 7., szombat

Hiterősítő hét

Mindenkit örömmel várunk március 9-13 között a hiterősítő hétre. 

Image result for derzsi istentisztelet

A hét központi bibliai része a Jn 4,7-ben található, az alapgondolat pedig: „Adj innom!”
Jézus és a szamáriai asszony találkozása unitárius szempontból is különleges bibliai történet. 
Vasárnapi istentiszteleteink csendes imádságra hívó kötött szövege ebből a történetből való: "Isten lélek, ezért akik őt imádják szükség, hogy lélekben és valóságosan imádják."Az istentiszteletek kezdési időpontja: 
Muzsna: délután 4 óra.
Derzs: délután 6 óra.

Meghívott lelkészeink:
- Március 9 (hétfő): Benedek Jakab, unitárius lelkész, Segesvár
- Március 10 (kedd): Bereczki Orbán Zsolt, református lelkész, Székelyudvarhely
- Március 11 (szerda): Tőkés-Bencz Zsuzsánna, unitárius segédlelkész, Gyergyó
- Március 12 (csütörtök): Varga Sándor, unitárius lelkész, Szováta

- Március 13 (péntek): Török István, unitárius lelkész-esperes, olthévíz. Istentisztelet keretében fellép az olthévízi vegyeskórus.

2015. január 19., hétfő

Családoknál

Múlt héten sorra látogattam a gyülekezet családjait és a falu intézményeit. Az egyházi kártyanaptáron olvasható zsoltáros kérés szerint Isten jó lelkének vezérlését óhajtva, annak szellemében és a külpolitikai viszonyok drámai hátterével egy ősi kínai közmondást osztottam meg minden családdal:
A lélek sugárzása SZÉPPÉ varázsolja az embert.
Az ember szépsége ÖSSZHANGOT teremt a házban.
Az otthon összhangja RENDET teremt a hazában.
S ha az országban rend honol BÉKE köszönt a világra.
Szépség, összhang, rend és béke ajánlásával kértem áldást családjainkra, munkánkra, életünkre, és így kérem távol élő gyülekezeti tagjainkra és blogunk minden olvasójára is Isten áldását:
"A békesség Istene pedig tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére és munkálja bennünk azt, ami kedves előtte." (Zsid 13,2021) Ámen. (S.) 

2015. január 15., csütörtök

A 2014-es esztendő egyházközségi életének összefoglalása

Vágják sutba a kételyeiket, bízzanak és szárnyaljanak. Az egyházközség elöljáróinak nevében így kértem mindannyiukat az együtt-munkálkodásra 2014-ben is. Egyházközségünkért, falunkért és önmagunkért. Kértem, hogy a családlátogatásokkor ajándékba adott kártyanaptár bibliai idézete „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek...” (Ézs 40,31), valahányszor rá néznek erre emlékeztesse Önöket: a legjobbaknál, a legkülönbeknél, a legkiválóbbaknál is jobbak lehetünk.

A számvetés napján röviden így látom a 2014. esztendőt: Jövő felé mutató, értékteremtő munkával folytattuk a nyitottságra és átláthatóságra való törekvést, az egyházközség szellemi-, lelki- és anyagi életének épségben tartását, fejlesztését, gazdagítását.

Köszönet illesse azokat, akik munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal, ötleteikkel, tanácsaikkal és kapcsolataikkal hozzá járultak ahhoz, hogy a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség eredményes, fejlődő és egészséges gyülekezet legyen. Köszönet illesse az egyházközség gondnokát, keblitanácsosait, pénztárosát, harangozóit, idegenvezetőit, kántorát és kórusvezetőjét, akiknek rendszeres munkája nélkül sok értékkel kevesebb lenne gyülekezetünk.

A Ramocsa Népe községi havilap hasábjain-, lelkészi blogunkon- (www.derzsipapek.blogspot.com), a falu honlapján (www.szekelyderzs.com) és más fórumokon megjelentetett anyagokon keresztül gyülekezeti tagjaink rendszeresen tájékozódhattak az egyházközség életéről, ügyviteléről, a lelkész- és a keblitanácsosok munkájáról. A részletes beszámolók célja volt, hogy az egyházközséget egy nyitott-, átlátható intézménnyé tegye.