2015. június 29., hétfő

Sajtóközlemény

UNESCO vártemplomok Erdélyben – nyitott kapuk a kulturális örökség megismeréséhez és védelméhez címmel nyert sikeres pályázatot a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, közösen a Civitas Alapítvánnyal.
A projektet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT) 2009-2014 támogatja, a Kulturális és természeti örökség megőrzése és újraélesztése című program keretében. A program lebonyolítója a romániai Művelődési Minisztérium.
A projekt megálmodásakor a tatárjárások és törökdúlások történeti időszakából merítettünk példát és vetítettünk át egy metaforát a jelenbe, hiszen ugyanúgy, mint akkor, napjaink embere is számos külső támadásnak, de belső fenyegetettségnek és ki van téve. A belső a személyes identitástudat és az önértékelés meggyengülésében is megtestesül, míg a külső a globalizáció káros következményeiben jelenül meg. Az identitástudat megrendülése a kulturális örökség elvesztését és a népek sokszínűségének összemosását eredményezi.
A projekt főcélja egy olyan hálózati együttműködés kialakítása, mely a Világörökség részét képező 7 erdélyi Vártemplom (Kálnok, Nagybaromlak, Berethalom, Szászkézd, Székelyderzs, Szászfehéregyháza, Prázsmár) fenntartói, a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyházközött fog megtörténni. Ez a Hálózat arra hivatott, hogy vártemplomaival„megvédje”a hazai szászok és székelyek kulturális örökségét, ugyanakkor azok mégis „nyissák meg kapuikat” és tegyék lehetővé ezen értékekhez való minél szélesebb körű hozzáférést és megismerést.
megvédés folyamán a székelyderzsi vártemplom falképeit teljes egészébenrestauráljuk, ugyanakkor egy olyan gyűjteményt menekítünk a várfalak mögé, amely keretében a népélettel és hagyományokkal kapcsolatos értékes viseleteket, használati tárgyakat, fényképeket stb. vonultatunk fel.
A „nyitott kapuk” szókép arra a múzeum-jellegű interkulturális kiállításlétrehozására és fenntartására vonatkozik, amelyben első alkalommal kezdeményezzük a szász és a székely értékek közös bemutatatását, erősítve a két nemzetiség valamint a két egyház összefogását, és amelyet követendő példának szánunk a Hálózat többi tagjai számára is.
A projekt keretében négy célkitűzés megvalósítását fogalmaztuk meg:
1. A székelyderzsi unitárius vártemplom közel hatszáz éves falképeinek restaurálása;
2. Múzeumi jellegű kiállítás létrehozása és működtetése a vártemplom bástyáiban;
3. Székelyderzs és környéke turisztikai vonzerejének növelése;
4. A Világörökség listáján szereplő vártemplomok közös népszerűsítése.
Mindezek érdekében már a pályázat összeállításakor megköttetett a Romániai Evangélikus Egyház és a Magyar Unitárius Egyház között az azegyüttműködési protokollum, amely biztató előjelzése a projekt sikeres kivitelezésének.
A projekt lebonyolítás 2016. április 30-án fejeződik be, keretösszege 390.909,88 lej.

EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius EgyhazCivitas

2015. június 28., vasárnap

PRESS RELEASE

The project entitled UNESCO fortified churches in Transylvania – a network for “defending” cultural heritage with open “gates” in order to facilitate the access to itaims to create a network of collaboration between the seven fortified churches in Romania, included in the World Heritage List: Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor. This network aims to create conditions for the “defence” of the cultural heritage values of the ethnic Hungarian and Saxon, applying the strategy of the “open gates” promote this heritage and facilitate the access to it.
Protection strategy materializes in the conservation and restoration work of the frescos inside the church of Dârjiu, which illustrates the legend of king St. László, painted in 1419 and in the creation of an object collection related to folk art, traditional crafts gathered behind the walls of the fortified church in Dârjiu. “Open gates” are materialized in the creation of a museum exhibition of this collection in the church of Dârjiu. This best practice of Dârjiu will be an example for administrators of other churches, participants of the network. The role of the network is to achieve effective collaboration in restoration, preservation and enhancement of these valuable monuments. In this respect it was signed a protocol of cooperation between the Evangelical Church of Romania and the Unitarian Church of Transylvania.
The overall objective of this project is to safeguard and conserve the cultural heritage for future generations and to facilitate public access to heritage by establishing a network of cooperation between the seven fortified churches in Transylvania, which are part of the World Heritage UNESCO.
The project has the following specific objectives:
  1. Restoration and conservation of murals inside and outside of the fortified church Dârjiu.
  2. Development of the local community by improving Dârjiu’s tourist attractiveness by facilitating access through the museum exhibition of cultural heritage to the public.
  3. Creating conditions for public access and promotion of tangible and intangible heritage and tourism development through the establishment of a network of cooperation and promotion of the seven fortified churches in Transylvania, which are part of the World Heritage UNESCO.
  1. Strengthening cultural identity of the Hungarian minority through the creation and development of an intercultural museum exhibitions inside the church Dârjiu.
Target groups of the project are:
  1. Sekler and Saxon communities from Transylvania, especially those communities where are the seven fortified churches, inscribed the World Heritage List,
  2. Local and foreign tourists, who visit the fortified churches,
  3. Applicant: Unitarian Church of Dârjiu, Project partner: Civitas Foundation for Civil Society, cult units: Evangelical Church of Romania and the Unitarian Church of Transylvania, signatories of the cooperation protocol.
Creating the museum exhibition in the church of Dârjiu, network activities such as the production of a booklet which proposes cultural and tourist itineraries and detailed information about the regions and the seven fortified churches, making maps showing tourist itineraries, developing a common promotion site and the production of promotion documentary film contributes to community development through the increase of tourism, to the revitalization of cultural heritage, to the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue and protection of minorities.
Museum exhibition consists of four parts: Intercultural exhibition in the context of Fortified Churches Network; Folk art exhibition; Photo exhibition; Ethnographic and folk art outdoor exhibition.
EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius EgyhazCivitas

COMUNICAT DE PRESĂ

Parohia Unitariană Dârjiu, în calitate de beneficiar și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, în calitate de partener anunță lansarea proiectului Bisericile Fortificate UNESCO din Transilvania – o rețea pentru „apărarea” patrimoniului cultural, cu „porțile” deschise pentru facilitarea accesului la el.

Proiectul este finanțat prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Operatorul de Program fiind Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.

Acest proiect urmărește să creeze o metaforă bazată pe o poveste medievală. O metaforă transpusă în realitățile secolului XXI, în care suntem puși în fața primejdiei „invaziilor” venite din exterior sau dinăuntrul nostru, care în mod conștient sau inconștient urmăresc scopuri destructive și se materializează în globalizare, în pierderea identității culturale specifice, iar în final în distrugerea moștenirii culturale ale omenirii, al diversității patrimoniului ei cultural. Este justificată deci nevoia consolidării identității noastre culturale.
Proiectul urmărește crearea unei rețele de colaborare între 7 biserici fortificate din România, aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor). Această rețea urmărește să creeze condițiile de „apărare” ale valorilor patrimoniului cultural al minorităților etnice săsești și maghiare, pe de altă parte însă, aplicând strategia „porților deschise”, facilitează accesului la ea și promovează acest patrimoniu.
„Apărarea” se materializează în lucrările de conservare ale picturilor murale aflate în interiorul bisericii din Dârjiu și în realizarea unei colecții de obiecte legate de arta populară, meșteșuguri tradiționale etc., strânse în spatele zidurilor bisericii din Dârjiu.
„Porțile deschise” se materializează în crearea unei expoziții muzeale interculturale pilot din această colecție în biserica din Dârjiu. Acest best-practice din Dârjiu va constitui un exemplu de urmat pentru administratorii celorlaltor biserici, participanți la rețea.
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general: Protejarea și conservarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg, prin înființarea unei rețele de colaborare între cele 7 biserici fortificate din Transilvania, care fac parte din patrimoniul UNESCO.
Obiectivele specifice:
1. Restaurarea și conservarea picturilor murale din interiorul și exteriorul bisericii fortificate din Dârjiu.
2. Consolidarea identității culturale a minorității maghiare prin crearea și dezvoltarea unei expoziții muzeale interculturale în incinta obiectivului bisericii din Dârjiu.
3. Dezvoltarea comunității locale din Dârjiu prin creșterea atractivității turistice datorită facilitării accesului prin intermediul expoziției muzeale interculturale la patrimoniul cultural al publicului larg.
4. Crearea condițiilor de acces al publicului larg și promovarea valorilor materiale și imateriale și dezvoltarea turismului, prin înființarea unei rețele de colaborare și de promovare a celor șapte biserici fortificate din Transilvania, incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Rezultate așteptate:
  • picturile murale de pe pereții bisericii din Dârjiu conservate și restaurate;
  • 1 Expoziție muzeală cu 4 secțiuni create în incinta bisericii fortificate din Dârjiu;
  • 1 Rețea a celor 7 biserici fortificate din Transilvania (patrimoniu UNESCO) înființată.
 
     Valoarea totală a proiectului: 390.909,88 lei, din care:
·         Valoarea finanțării nerambursabile acordate: 351.818,89 lei (90%), 
·         Cofinanțarea: 39.090,99 lei (10%)
 
     Durata de implementare: 11 luni 
EEAgrantsConservarea si revitalizareaUnitarius Egyhaz
 

2015. június 25., csütörtök

Készülünk a 200 éves ünnepre

Székelyderzsben, a jégverés napi határkerülés 200. évfordulójára felújítottuk az I. és II. világháború áldozatainak emlékművét. Az I. világháború centenáriumi időszakában így kívánunk tisztelegni azok előtt, akik a nagy háborúban életüket adták a hazáért.

A kovácsoltvas kerítés leszerelése, feljavítása és helyreállítása megközelítőleg 1500 lej értékben Dénes Levente adománya.

A patinás kovácsoltvas kertnek Tövissi Zsolt tervei alapján Dénes Ferenc és csapata készített új alapot, amely pattintott köves  díszével szervesen és esztétikusan illeszkedik a vártemplom stílusához. Az alap 3200 lejes költségeit az egyházközség fedezte.


Köszönjük az adományt és a szeretettel végzett, minőségi szakmunkát. Ilyen lett a végeredmény: